Hurwenensche uiterwaarden nieuwe inrichting na 2015

Hurnse uiterwaarden en NaturesArt

Een korte toelichting over de Hurwenense Uiterwaarden en NaturesArt in deze PDF: KIL VAN HURWENEN

. De rijkdom aan planeten en landschappelijke elementen is te zien op de site van de ecoloog Cyril Liebrand “zoden aan de dijk

Het plan
Aan de zuidoever van de Waal ligt de Hurwenense uiterwaard (gemeente Maasdriel), tussen het dorp Hurwenen en de brug bij Zaltbommel. Het is een gevarieerd gebied waar landbouw, natuur en hoogwaterberging naast elkaar van belang zijn. Bewoners uit de omgeving recreëren in de uiterwaard, er wordt gewandeld, gefietst en gezwommen. In 2002 is het startsein gegeven voor de herinrichting van de uiterwaard. Doel was verbetering van de natuurkwaliteit in het natuurgebied de Kil, verbetering van de waterkwaliteit van de Waal en verbetering van de leefomstandigheden van diverse plant- en diersoorten.
In deze uiterwaard werkte Dienst Landelijk Gebied aan twee projecten: de aanleg van een meestromende nevengeul en de revitalisering van het natuurgebied de Kil. Basis voor de uitvoering van beide projecten is het voorkeursalternatief Herinrichting Hurwenense Uiterwaard uit 2008. Gijsbert werkte mee aan de begeleiding, als wethouder, als klankbordgroep-lid en samen met de Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard aan diverse verbeteringen, aanpassingen en uiteindelijk optimaal beheer. De glanshaverhooilanden op het nieuw gevormde eiland zijn de afgelopen jaren fors uitgebreid en de soortenrijkdom is uniek te noemen. Dit alles nauwkeurig begeleid door diverse ecologen, waaronder de eerder genoemde Cyril Liebrand.

In het noorden van de Hurwenense uiterwaard werd een meestromende nevengeul aangelegd. De nevengeul zorgt voor schoon en gezond water en een beter leefmilieu voor diverse plant- en diersoorten, met name voor stromingminnende vissoorten in de Waal. Aanleg van de nevengeul vond plaats binnen de Kaderrichtlijn Water, een Europees programma om de (ecologische) waterkwaliteit van binnenwateren te verbeteren. Daarnaast draagt het project ook bij aan de ecologische doelstellingen van het Europese Natura 2000-programma.

In het westelijke deel van de Hurwenense uiterwaard werd het natuurgebied de Kil de komende jaren gerevitaliseerd. De natuurkwaliteit verbetert, onder andere door verjonging van het riet en door verbetering van de waterhuishouding. Van dat laatste profiteert ook het naastgelegen landbouwgebied. Het project wordt uitgevoerd binnen het kader van het programma WaalWeelde.

Samenwerking
Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor de nevengeul. Provincie Gelderland is opdrachtgever voor de Kil. Beide projecten worden tegelijkertijd uitgevoerd door Dienst Landelijk Gebied (DLG) samen met verschillende partners: gemeente Maasdriel, Staatsbosbeheer, ministerie van Economische Zaken, en waterschap Rivierenland.

Copyright © 2020 Gijsbert Smit. All rights reserved.